Event21 và dịch vụ của chúng tôi.


Vietnam language/English below
Event21 là một công ty đến từ Nhật Bản
“Tạo ra hạnh phúc! Kết nối thế giới”,
hoạt động để tạo ra “hạnh phúc” cho thế giới với nhiều bộ phận của chúng tôi.
Công việc của chúng tôi để thúc đẩy quan hệ giữa các công ty
Việt Nam và Nhật Bản.
Có hơn 400.000 nhà tổ chức sự kiện xem trang web của chúng tôi hàng năm.
Bạn có cân nhắc việc quảng cáo dịch vụ hoặc sản phẩm của mình trên trang web của chúng tôi không?
Với nhân viên người Việt và người Mỹ của chúng tôi không có rào cản nào về ngôn ngữ và chúng ta có thể trở thành một nền tảng lớn cho
kết nối với các công ty Nhật Bản!
Con đường không kết thúc ở đây, bạn có thấy thú vị không? hãy để cho tất cả mọi người trên thế giới biết về bạn
dịch vụ và sản phẩm bạn bán là gì?
https://event21.co.jp/event_company.htm
https://event21.co.jp/company_overview.htm
https://www.facebook.com/event21vietnam/?ref=br_rs
Mail: khanh@event21.co.jp
————————————————————————-

Event21 is a company from Japan through the vision to 
“Create happy! encounters for the world”, 
works to create “happy” for the world with our many departments. 
Our work to promote relations between companies in 
Vietnam and Japan is one of those. 
There are over 400,000 event organizers that view our site annually. 
Won’t you consider trying to advertise your service or products on our site?
With our Vietnamese and American staff there are no language 
problems and we can become a large platform for 
connecting to Japanese Companies! 
The road doesn’t end here, wouldn’t you like 
to let all people of the world know about your 
services and products you sell?
https://event21.co.jp/event_company.htm

Novelty Page: https://arigato-from-japan.com/
Lantern Page: https://japaneselantern.jp/
Mail: global@event21.co.jp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *