20,000 blooming flowers light up the summer festival in Japan

Nara Prefecture’s Flower Festival takes place for 10 days with tens of thousands of candles lit throughout popular tourist attractions.

Lễ hội hoa đăng Nara được tổ chức hằng năm cũng là một nét văn hóa đặc trưng tại cố đô. Lễ hội tái hiện lại truyền thống viếng mộ tổ tiên, thắp đèn lồng trên bàn thờ gia đình để đón linh hồn tổ tiên về thăm vào dịp lễ Obon, lột tả rõ ràng nhất về văn hóa cũng như phong tục tập quán của người Nhật.

The annual Nara Flower Festival is also a typical cultural feature in the ancient capital. The festival reappears the tradition of visiting ancestors ‘graves, lighting lanterns on family altars to welcome ancestors’ souls to visit on Obon, expressing the most clearly about Japanese culture as well as customs. .

Bắt đầu từ năm 1999, lễ hội hoa đăng Nara chính thức được tổ chức. Trong lễ hội, 20.000 ngọn nến sẽ được thắp sáng xuyên suốt 10 ngày cho đến lễ Obon. Các địa điểm được thắp sáng bởi ánh nến là chùa Todaiji, đền Kasuga Taisha và công viên Nara.

Starting in 1999, the Nara Flower Festival was officially held. During the festival, 20,000 candles will be lit throughout the 10 days until the Obon. The candlelight spots are Todaiji Temple, Kasuga Taisha Shrine and Nara Park.

The Nara Flower Festival has been officially held since 1999. During the festival, 20,000 candles are lit for 10 days at Todaiji Temple, Kasuga Taisha Shrine and Nara Park. Photo: ABC.

Ảnh: The Riotact.  Đèn sẽ được thắp sáng từ lúc hoàng hôn. Một điểm đặc biệt là các ngọn hoa đăng trong lễ hội được làm phần đầu của những ngọn nến cứng lại tạo thành. Người Nhật cho rằng nếu ngọn nến cháy và tạo ra hoa đăng thì điềm may sẽ đến.

Photo: The Riotact. Lights will be lit up from sunset. A special feature is that the lanterns in the festival are made of hard candles to form the first part. The Japanese believe that if a candle burns and produces a flower, good luck will come.

Ảnh: The-riotact.  Để có được sự thành công của lễ hội, hơn 400 tình nguyện viên đã tham gia làm đèn hoa đăng và dọn dẹp chúng sau mùa lễ hội. Xuyên suốt lễ hội, bạn cũng có thể tham gia các hoạt động như viết thư pháp, làm origami, đèn lồng, trình diễn võ thuật...

Photo: The-riotact. For the success of the festival, more than 400 volunteers participated in making flower lanterns and cleaning them up after the festival season. Throughout the festival, you can also participate in activities such as calligraphy, origami, lanterns, martial arts performances …

More than 400 volunteers participated in making flower lanterns and cleaning them up after the festive season. Throughout the event, you can also participate in activities such as calligraphy, origami, lanterns, martial arts performances … Photo: Boutique Japan.

Điểm đặc biệt của Nara so với những thành phố khác ở Nhật Bản không nằm ở sự nhộn nhịp và màu sắc mà chính ở sự yên bình với nhiều di tích kiến trúc văn hóa cổ đại của Nhật Bản vẫn còn được lưu giữ và phát triển. Nara là một trong những thành phố tại Nhật có nhiều di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Nara’s special feature compared to other cities in Japan lies not in the bustle and color but in the tranquility with many ancient cultural architectural monuments of Japan still preserved and developed. . Nara is one of the cities in Japan with many monuments recognized by UNESCO as world cultural heritage.

Nara was the capital of Japan in 710 with the name Heijo-kyo. Heijo-kyo is the most beautiful and famous in the country of the rising sun in the period before 784 – also known as the Nara period. Photo: Boutique Japan.

Nara là thủ đô của Nhật Bản vào năm 710 với tên gọi là Heijo-kyo. Heijo-kyo đẹp và nổi tiếng nhất đất nước Mặt trời mọc trong thời kỳ trước năm 784 - hay còn gọi thời kỳ Nara.

Nara is more special than other cities in Japan because of its tranquility, many ancient cultural and architectural relics are preserved and developed. This is one of the cities in Japan with many monuments recognized by UNESCO as world cultural heritage. Photo: Visit Nara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *